RV, SVP, RSVP, PJ, RAS, CDI, AOC I INNE FRANCUSKIE AKRONIMY

RV SVP RSVP PJ RAS CDI AOC STP francuskie akronimy skrótowce

 

Zestawienie najpopularniejszych francuskich akronimów.

Francuskich skrótowców, które możesz spotkać zarówno w oficjalnym zaproszeniu (niekoniecznie w języku francuskim), artykule prasowym czy też w wiadomości tekstowej.

Tak więc zamiast kolejny raz czytając prasę czy też oglądając telewizję zachodzić w głowę co też autor miał na myśli pisząc, np. RSVP, TGV, PJ czy AOC, po prostu zerknij na poniższe zestawienia najczęściej spotykanych francuskich akronimów i zapamiętaj te, z którymi najczęściej masz do czynienia.

 

#frangowazagadkajezykowa co piątek na frangowym fanpage’u na Facebooku

 

Jakiś czas temu na Facebooku opublikowałam, jak co piątek, frangową zagadkę językową, która polegała na rozszyfrowaniu trzech akronimów i wybraniu spośród nich takiego, który do pozostałych dwóch po prostu tematycznie nie pasował.

Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że zagadka wcale nie była taka prosta, jak mnie się wydawało i jej rozszyfrowanie trochę frankofilom zajęło.

A ponieważ była to już kolejna zagadka typu ”chassez l’intrus” i wcześniejsze bez większego problemu zostały rozwiązane, więc można domniemywać, że uczestnikom zabawy niestety tym razem zabrakło trochę wiedzy językowej ;(

Dlatego też, śpieszę z pomocą i poniżej zamieszczam zestawienie najpopularniejszych francuskich akronimów.

 

Akronim, skrót czy skrótowiec?

 

Ale zanim przejdę do meritum sprawy muszę jeszcze wyjaśnić dwie kwestie:

1. Co jest skrótem, a co skrótowcem?

W języku polskim skrótowiec (często nazywany również akronimem) to wyraz pochodny, powstały ze skrócenia wielowyrazowej nazwy, np. nazwy jakiejś instytucji.

Dla przykładu w języku francuskim na co dzień stosuje się następujące akronimy:

SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer)

RATP (Régie autonome des transports Parisiens) 

Ponadto warto zapamiętać, że akronimów używa się zarówno w mowie, jak i piśmie, bowiem pisanie każdorazowo tak długich nazw byłoby niezmiernie kłopotliwe.

Skróty natomiast nie występują w języku mówionym, ponieważ nie są wyrazami, a tylko sposobem zapisu wyrazów lub ich połączeń.

A zatem skróty, w przeciwieństwie do akronimów, wymawia się są jako całe słowa lub ich połączenia.

Na przykład w języku francuskim występują następujące skróty:

ex. (czyt. exemple)

pop. (czyt. populaire)

ado (czyt. adolescent)

2. Jak poprawnie zapisywać skróty, a jak skrótowce (akronimy)?

W skrótowcach nie stawia się kropek, a w wielowyrazowych skrótach owszem.

Poza tym skrótowce pisze się zazwyczaj wielkimi literami, a skróty nie.

 

Francuskie skrótowce (les sigles et acronymes) – poprawna pisownia

 

Francuskie skrótowce (sigles), podobnie zresztą jak i w języku polskim, pisze się z dużych liter, bez kropek, spacji, myślników itp.

Ponadto, w ich zapisie nie stosuje się również akcentów.

Na przykład:

HEC (École des hautes études commerciales)

IBM (International business machines)

Natomiast warto zwrócić uwagę, na fakt, że w języku francuskim akronimy, czyli powszechnie stosowane skrótowce (acronymes =  sigle prononcé comme un mot ordinairepowinno się pisać małymi literami, ewentualnie z początkową dużą literą:

Sida / sida (syndrome immunodéficitaire acquis) – AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome)

Cedex (Courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle)

Niemniej jednak podjęcie decyzji czy dany skrótowiec jest powszechny czy nie dla obcokrajowca nie jest rzeczą prostą, więc zwyczajowo (tak jak to ma miejsce np. w Internecie), najczęściej można spotkać akronimy napisane po prostu z dużych liter.

 

Przykłady najczęściej spotykanych francuskich akronimów

 

1.  Francuskie akronimy spotykane na co dzień:

BCBG (bon chic, bon genre) – elegancki, dystyngowany, w dobrym stylu

BD (bande dessinée, czyt.  bédé) – komiks

RV (rendez-vous) – spotkanie

Akronim RV  znajdziesz we francuskojęzycznych słownikach.  Niemniej jednak na co dzień najchętniej stosowane są wersje RdV czy RDV.

RU (resto U, restaurant universitaire) – stołówka uniwersytecka

STP (s’il  te plaît) – proszę Cię

SVP (s’il vous plaît) – proszę (Pana/Panią/Was); forma grzecznościowa

RSVP (répondez s’il vous plaît) – proszę odpowiedzieć (np. na zaproszenie)

TSVP (tournez s’il vous plaît) – proszę odwrócić (u dołu strony)

RAS (rien à signaler) – dosł. nic do zasygnalizowania, med. bez zmian, w sensie, że ”wszystko w porządku”

AR (accusé/avis de réception) – potwierdzenie odbioru

HS (hors service) – popsuty, nieczynny, niedziałający

WC (ang. water-closet) – bathroom, rest room (US), toilet, loo (UK), czyli toaleta

SDF (sans domicile fixe) – bezdomny

NTM (Nique ta mère !) – Jebać twoją matkę!

2. Francuskie akronimy związane z pracą:

PJ (pièce jointe) – załącznik

CV (curriculum vitae) – CV, życiorys

DRH (direction des ressources humaines) – dyrekcja ds. zasobów ludzkich

CDD (contrat à durée déterminée)  – umowa na czas określony

CDI (contrat à durée indéterminée) – umowa o pracę na czas nieokreślony

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) – wynagrodzenie minimalne, najniższa pensja

RTT (réduction du temps de travail) – dosł. redukcja czasu pracy, zmniejszenie wymiaru czasu pracy (dzień wolny przyznawany pracownikowi w ramach rekompensaty za dłuższy czas pracy niż 35 godzin tygodniowo)

CIF (congé individuel de formation) – urlop szkoleniowy

3. Francuskie akronimy związane francuskimi instytucjami społecznymi:

ANPE (Agence nationale pour l’emploi) – Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia, czyli odpowiednik polskiego Biura Pośrednictwa Pracy, które zapewnia doradztwo i pomoc tym, którzy szukają pracy lub szkolenia

SS (sécurité sociale) – ubezpieczenie społeczne

URSAFF (Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations famiales) – odpowiednik polskiego ZUS, czyli francuski urząd pobierający składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia rodzinne

CAF (Caisse d’allocations familiales) – Kasa świadczeń rodzinnych, która wypłaca różnego rodzaju dodatki np. mieszkaniowy

HLM (habitation à loyer modéré) – mieszkanie socjalne

SAMU (Secours d’aide médicale d’urgence) – pogotowie ratunkowe

4. Francuskie akronimy związane z finansami, podatkami itp.:

C/C (compte courant) – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

CB (carte bleue, carte bancaire) – karta płatnicza, debetowa

GAB (guichet automatique de banque) – bankomat

BNP (Banque nationale de Paris) – największy francuski bank

RIB (relevé d’identité bancaire) –  pełny numer (dosł. wyciąg) konta bankowego, we Francji zawierający: adres banku, adres właściciela rachunku, numer konta, numer okienka, kod banku, klucz pełnego numeru konta

HT (hors taxe) – bez podatku, wolne od podatku

TTC (toutes taxes comprises) (dosł. wszystkie podatki wliczone) – cenna z podatkiem, czyli cena brutto (ale wynagrodzenie brutto to już un salaire brut)

TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – VAT (ang. value-added tax), czyli podatek od wartości dodanej

PNB (produit national brut) – produkt krajowy brutto

CA (chiffre d’affaire) – wysokość obrotu

CGV (conditions générales de vente) – ogólne warunki sprzedaży

IS (impôt sur les sociétés) – podatek dochodowy od przedsiębiorstwa

SAV (service après-vente) – posprzedażowa obsługa klientów

5. Francuskie akronimy związane z biznesem, handlem itp.:

CA (conseil d’administration) – zarząd, rada nadzorcza

PV (procès-verbal) – protokół, sprawozdanie, notatka

CE (comité d’entreprise) – rada pracownicza, komitet zakładowy

COMEX (comité exécutif) / CEG  (comité exécutif du groupe) CODIR (comité de direction) – zarząd (ang. BODboard of directors) 

PDG (président-directeur général) – dosł. prezes-dyrektor generalny, naczelny dyrektor

TPE (petite entreprise, micro entreprise) –  poniżej 10 pracowników i obrót mniejszy niż 2 miliony euro

PME (petite et moyenne entreprise) – małe lub średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i o obrocie mniejszy niż 50 milionów euro rocznie / PME (petites et moyennes entreprises) – sektor małych i średnich przedsiębiorstw

ETI (entreprise de taille intermédiaire) – liczba pracowników nie może przekroczyć 5000, firma osiągnęła maksymalny obrót w wysokości 1,5 miliarda euro, a roczny bilans nie przekroczył 2 miliardów euro

GE (grande entreprise) – ponad 5000 pracowników

SA (société anonyme) – spółka akcyjna

SARL (société à responsabilité limitée) – francuski odpowiednik polskiej Sp. z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

RCS (registre du commerce et des sociétés) – Krajowy Rejestr Sądowy i rejestr przedsiębiorstw, odpowiednik polskiego KRS

KBIS (K-bis, Kbis) – dane o handlowcu, które można otrzymać w kancelarii sądowej

SIRET (système informatique pour le répertoire des etablissements) – numer identyfikacyjny spółki składający się z 14 cyfr, odpowiednik polskiego numeru REGON

6. Francuskie akronimy związane z francuskimi regulacjami prawnymi:

PACS (Pacte civil de solidarité) – obywatelska umowa solidarności, (dosł. cywilny pakt solidarności), umożliwiająca zawarcie związku partnerskiego, legalizująca (od 1999 roku) związki nieformalne pomiędzy dwojgiem ludzie bez względu na płeć

AOC (Appellation  d’Origine Contrôlée)  –  tzw. apelacja, czyli ściśle określony rejon produkcji wina (i innych francuskich alkoholi), a także produktów spożywczych, np. serów, w którym obowiązują restrykcyjnie ustalone zasady produkcji uprawy winorośli, hodowli zwierząt czy też technologii produkcji danych wyrobów

DOM (départements d’outre-mer) – departament zamorski (Francji)

TOM (territoires d’outre-mer) – terytorium zamorskie (Francji)

DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer) – departamenty i terytoria zamorskie (Francji)

AB (agriculture biologique) – rolnictwo ekologiczne

7. Francuskie akronimy związane z szeroko pojętą nauką:

ADN (acide désoxyribonucléique) – DNA (ang. deoxyribonucleic acid), czyli kwas de(z)oksyrybonukleinowy

OGM (organisme génétiquement modifié) – GMO (ang. genetically modified organism), czyli organizm genetycznie zmodyfikowany

FIV (fécondation in vitro) – zapłodnienie in vitro

OVNI (objet volant non identifié) – UFO (ang. unidentified flying object), czyli niezidentyfikowany obiekt latający

8. Francuskie akronimy związane z francuską pocztą:

B.P. (boîte postale)  – skrzynka pocztowa

CEDEX (courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle) – skrzynka pocztowa (część francuskiego adresu pocztowego, a dokładniej ”cedex” jest rozszerzeniem kodu pocztowego, np. nr ulicy, rue de …. , [ciągiem: kod pocztowy miasto Cedex numer]

9. Francuskie akronimy związane z transportem:

A.R. (aller-retour) – podróż w obie strony

RN (route nationale) – droga krajowa

VTT (vélo tout terrain) – rower górski

TGV (train à grande vitesse) –  pociąg szybkobieżny, (dosł. pociąg o dużej prędkości)

RATP (Régie autonome des transports parisiens) – dosł. autonomiczny zarząd transportu paryskiego, czyli francuskie przedsiębiorstwo transportu publicznego w Paryżu, które obsługuje linie metra, autobusowe czy tramwajowe

RER (Réseau express régional) – szybka kolej podmiejska w rejonie Paryża, której pociągi kursują pomiędzy Paryżem a przedmieściami

10. Francuskie akronimy związane z francuskimi instytucjami i firmami:

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) –  francuski państwowy przewoźnik kolejowy

EDF (Électricité de France) – francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się dostawami energii elektrycznej

GDF (Gaz de France) – francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się dostawami gazu

FNAC (Fédération nationale d’achats des cadres) – sklep z książkami, muzyką, filmami, elektroniką, coś jak nasz Empik

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) – francuski odpowiednik polskiego GUS (Głównego Urzędu Statystycznego)

11. Francuskie akronimy związane z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi:

U.E. (Union Européenne) – EU (ang. European Union) Unia Europejska

UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) – UNICEF (ang. United Nations children’s fund)

UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) – UNESCO (ang. United Nations educational, scientific ans cultural organization)

ONG (Organisation Non Gouvernementale) – organizacja pozarządowa

ONU (Organisation des Nations unies) – ONZ (ang. United Nations), czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych

12. Francuskie akronimy związane z edukacją:

COD (Complément Objet Direct) – dopełnienie bliższe (le, la, les…)

COI (Complément Objet Indirect) – dopełnienie dalsze (lui, leur…)

QCM (Questionnaire à Choix Multiple) – dosł. kwestionariusz (z pytaniami) wielokrotnego wyboru, test wyboru

QI (Quotient Intellectuel) – IQ (ang. intelligence quotient), czyli iloraz inteligencji

LSF (Langue des Signes Française) – francuski język migowy, którego twórcą był francuski nauczyciel pedagogiki specjalnej, pionier edukacji osób nie(do)słyszących Charles-Michel de L’Épée

API (Alphabet Phonétique International) – międzynarodowy alfabet fonetyczny

EPS (Éducation Physique et Sportive) – wychowanie fizyczne (wf, WF)

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) – przedmiot szkolny podczas, którego nauczana jest biologia, geologia i pokrewne tematy

FLE (Français Langue Étrangère) – francuski jako język obcy

DELF (Diplôme d’études en langue française) – egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego (aby studiować na francuskim uniwersytecie, albo w jednej z tzw. Grandes Ecoles, to trzeba zdać egzamin min. DELF B2)

DALF (Diplôme approfondi de langue française) – egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym (C1, C2)

DILF (Diplôme initial de langue française) – egzamin potwierdzający podstawową znajomość języka francuskiego (A1)

BGF (Bourse du Gouvernement Français) stypendium rządu francuskiego

EP  (École Polytechnique) – akronim określający najlepsze Politechniki w Paryżu

Niemniej jednak często dla określenia Politechniki, zamiast akronimu EP stosowany jest X.

Dlaczego akurat X? Bowiem niektórym z X kojarzy się logo tychże uczelni, a jeszcze innym z… matematyką, do której na politechnikach przykłada się dużą wagę.

ENA (École nationale d’administration) – Wyższa Szkoła Administracji Państwowej założona w 1945 roku w Paryżu przez Charles’a de Gaulle’a. Najsłynniejsza francuska uczelnia wyższa, w której kształcą się późniejsze elity polityczne Francji

NdT (Note du Traducteur) – przypis tłumacza

13. Francuskie akronimy zapożyczone z języka łacińskiego:

NB (nota bene) – tak na marginesie, à propos, nawiasem mówiąc, wyraz wtrącony w tekst zdania, poprzedzający jakąś dodatkową, ale istotną informację

PS (post-scriptum) – tak jak w języku polskim PS – dopisek do listu, artykułu itp., umieszczony na końcu, po podpisie autora

 

#frangowazagadkajezykowa – zapraszam do wspólnej zabawy!

 

I tym oto sposobem dotarłeś do końca zestawienia najpopularniejszych francuskich akronimów.

Teraz w nagrodę czas się rozerwać. Zachęcam do zaglądnięcia do frangowych quizów i testów językowych albo do wzięcia udziału we frangowej zabawie językowej, która co piątek organizowana jest przeze mnie na frangowym fanpage’u na Facebooku!

Frangowa zagadka językowa

PS Dotychczas opublikowane zagadki znajdziesz na Facebooku wpisując w wyszukiwarkę następujący hashtag: #frangowazagadkajezykowa

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku.

2 komentarze do “RV, SVP, RSVP, PJ, RAS, CDI, AOC I INNE FRANCUSKIE AKRONIMY

  1. Justyna - Blog o Francji Odpowiedz

    Świetne zestawienie! Bardzo wyczerpujące. Sama chciałam przygotować taki wpis, ale od dzisiaj będę odsyłać do Ciebie 🙂
    Zaintrygował mnie skrót RV, bo we Francji na co dzień widzę raczej RDV.
    Jeśli zaś chodzi o terytoria zamorskie to teraz raczej używa się DROM-COM.
    Pozdrowienia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *