FRANCUSKI W PRACY I BIURZE – PODSTAWOWE ZWROTY BIZNESOWE

francuski w pracy i biurze podstawowe zwroty słownictwo w języku francuskim biznesowym

 

Francuskie zwroty i słownictwo biznesowe, które przydadzą się w pracy z francuskojęzycznymi współpracownikami czy klientami.

 

FRANCUSKI W PRACY I W BIURZE

 

Tak jak kiedyś czymś wyjątkowym była praca w języku obcym, tak teraz powoli rzadkością staje się świadczenie pracy wyłącznie w języku polskim. Korporacji w Polsce przybywa. W języku polskim jest coraz więcej korpomowypracy z językiem francuskim na polskim rynku też coraz więcej.

W związku z tym warto, choć na chwilę, pochylić się nad językiem francuskim biznesowym. Opanować zwroty w języku francuskim związane z pracą i przy okazji nauczyć się też kilku przydatnych słówek po francusku.

 

FRANCUSKI BIZNESOWY – PODSTAWOWE ZWROTY I SŁOWNICTWO

 

A oto i zestawienie podstawowych zwrotów, a więc i słownictwa biznesowego w języku francuskim:

1. biuro, biurko, komputer, drukarka, komórka, automat do kawy, zepsuć się po francusku

un bureau – biuro (miejsce świadczenia pracy), biurko (mebel)

Tu as un bureau pour toi tout seul ? Non, je partage un bureau.

Masz biuro dla siebie? Nie, dzielę biuro.

Pouvez-vous me dire où se trouve le bureau de madame Poulet ?

Czy może mi Pan(i) powiedzieć, gdzie znajduje się biuro Pani Poulet?

une table – stół

une table des matières – spis treści

une table ronde – dosł. okrągły stół,  ale w biznesie ”table ronde” to forma spotkania lub zgromadzenia, w której uczestnicy debatują na dany temat, wyrażając różne punkty widzenia. A dyskutować to Francuzi bardzo lubią 😉

! se mettre à table – siadać do stołu, do jedzenia (! nie do pracy)

un oridnateur – komputer; potocznie: un ordi, des ordis

J’allume l’ordinateur.

Włączam komputer.

un ordinateur portable – komputer osobisty / przenośny

Je voudrais acheter un ordinateur portable.

Chciałbym kupić laptopa.

! un portable – telefon komórkowy / laptop

une photocopieuse – kserokopiarka

une imprimante – drukarka

une imprimante laser / une imprimante laser à jet d‘encre – drukarka laserowa / drukarka atramentowa

imprimer – drukować

une machine à café – automat do kawy

 • être en panne – być nieczynnym

La machine à café est encore en panne.

Automat do kawy jest nadal zepsuty.

 • tombé en panne – zepsuć się

2. plik, raport, prezentacja, prezentować, przedstawiać po francusku

un fichier – plik

N’oublie pas d’enregistrer un fichier avant de quitter le programme.

Nie zapomnij zapisać pliku przed opuszczeniem programu.

Tu te rappelles le nom du fichier ?

Pamiętasz nazwę pliku?

un rapport – raport

Je dois absolument taper ce rapport pour demain matin.

Muszę absolutnie napisać ten raport na jutro rano.

un document – dokument

Marie relit un rapport. Elle vérifie si c’est bien écrit.

Marie czyta ponownie raport. Sprawdza czy jest dobrze napisany.

une présentation – prezentacja

 • faire une présentation sur (temat) – zrobić prezentację na temat…

Elle fait une présentation sur l’Union Européenne.

Ona robi prezentację na temat Unii Europejskiej.

Demain, le chef des ventes va nous faire une présentation.

Jutro kierownik sprzedaży zrobi nam prezentację.

 • présenter – przedstawiać

Je te présente Monsieur et Madame Poirot.

Przedstawiam Ci Pana i Panią Poirot.

 • se présenter pour un emploi – kandydować na stanowisko

3. spotkanie, agenda spotkania, być (nie)obecnym po francusku

un rendez-vous – spotkanie, randka, spotkanie towarzyskie, miejsce spotkań

 • avoir rendez-vous – mieć spotkanie / randkę
 • donner rendez-vous à quelqu’un – umawiać się z kimś na spotkanie / randkę
 • prendre rendez-vous avec quelqu’un – umawiać się z kimś na spotkanie / randkę

une conférence téléphonique, une conf call – konferencja telefoniczna

 • faire une conférence téléphonique  – zrobić konferencję telefoniczną
 • organiser une conf call – zorganizować konferencję telefoniczną

On se fait une conf call pour se mettre à jour / s’updater ? 

dosł. zrobimy sobie calla żeby się zaktualizować ? , czyli ”być na bieżącą”

”pour s’updater” – tak zapewne powiedzieliby Francuzi pracujący w korpo 😉

une rencontre au sommet – spotkanie na szczycie

 • rencontrer qulequ’un – odbywać z kimś spotkanie

une réunion – spotkanie, konferencja, zebranie

une réunion d’information – spotkanie informacyjne

une réunion de famille – spotkanie rodzinne

une réunion de parents d’élèves – zebranie rodziców

 • être en réunion – być na zebraniu

Monsieur Dubois est en réunion actuellement.

Pan Dubois jest teraz na spotkaniu.

Si nous sommes prêts, je vous propose de commencer notre réunion.

une salle de réunion – sala konferencyjna

Jeśli jesteśmy gotowi, to proponuję zacząć spotkanie.

Nous allons travailler dans la salle de réunion.

Będziemy pracować w sali konferencyjnej.

J’ai réservé une salle de réunion.

Zarezerwowałem salę konferencyjną

un ordre du jour – porządek obrad, agenda spotkania (! un agenda w j. francuskim to terminarz, notes, nie agenda spotkania, jak to się zwykło mawiać w korpo świecie)

La liste des points discutés dans une réunion, c’est l’ordre du jour. 

Lista punktów do omówienia podczas spotkania, to porządek spotkania.

Je vous propose de commencer par voir l’ordre du jour de notre réunion.

Proponuję zacząć od obejrzenia porządku naszego spotkania.

 • être à l’ordre du jour – być na porządku dziennym, aktualnym

présent / présente – obecny / obecna

Je n’y étais pas présente.

Nie byłam przy tym obecna.

absent / absente – nieobecny / nieobecna

 • être absent à une réunion – być nieobecnym na zebraniu (mieć coś innego do roboty, ważniejszego niż uczestniczenie w spotkaniu)

Elle était absente à la réunion.

Była nieobecna na spotkaniu (była zajęta gdzieś indziej).

 • être absent d’une réunion – być nieobecnym na zebraniu (spotkanie odbyło się bez niej)

Elle était absente de cette réunion. 

Była nieobecna na spotkaniu (spotkanie odbyło się bez niej).

4. kolega z pracy, współpracownik, zespół po francusku

un collègue / une collègue = kolega z pracy / koleżanka z pracy

Elle écrit à son collègue.

Pisze do swojego kolegi.

Nous travaillons ensemble, alors nous sommes collègues.

Pracujemy razem, więc jesteśmy kolegami (z pracy).

un collaborateur / une collaboratrice – współpracownik / współpracowniczka

Nous sommes des collaborateurs.

Jesteśmy współpracownikami.

une équipe – zespół, ekipa, drużyna

en équipe – grupowo

Je n’aime pas travailler en équipe.

Nie lubię pracować w zespole.

Il ne travaille pas seul mais en équipe.

On nie pracuje sam tylko w zespole.

Tu travailles dans l’équipe de Jean Philippe Bernier ?

Pracujesz w zespole Jean Philippe Bernier ?

Un groupe de collègues est une équipe.

Grupa kolegów to zespół.

Comment travailler en équipe et améliorer ses résultats ?

Jak pracować w zespole i poprawić swoje wyniki?

l’équipe de jour / l’équipe de nuit – zmiana dzienna / nocna

l’équipe du matin / l’équipe du soir – zmiana poranna / wieczorna

5. asystentka, kierownik, prezes, dyrektor po francusku

un assistant / une assistante – asystent / asystentka

 • assister à quelque chose – brać udział w czymś

Marie assiste à une réunion.

Marie uczestniczy w spotkaniu.

 • assister quelqu’un dans quelque chose – pomagać komuś w czymś

Je voudrais vous assister dans votre projet.

Chciałabym Panu / Pani pomóc w projekcie.

un chargé / une chargée de (dziedzina pracy) – kierownik / kierowniczka ds. (np. rekrutacji, komunikacji)

un chargé de recrutement / marketing / clientèle – kierownik ds. rekrutacji / marketingu / klienta (opiekun klienta, Account Manager)

Je suis le chargé d’affaires de M. Dupont.

Jestem pełnomocnikiem dyplomatycznym pana Dupont.

Le chargé de communication a pour objectif de diffuser une image positive de l’entreprise pour laquelle il travaille.

Kierownik ds. komunikacji ma na celu rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku firmy, dla której pracuje.

un PDG = un Président-Directeur Général – prezes, dyrektor generalny, CEO

une direction – dyrekcja, kierownictwo, kierowanie, dowodzenie,

un directeur / une directrice – dyrektor / dyrektorka

Voici madame Dubois, notre directrice des ressources humaines (RH).

To jest pani Dubois, nasza dyrektorka ds. zasobów ludzkich (HR).

Je voudrais prendre un rendez-vous avec le directeur.

Chciałabym umówić się na spotkanie z dyrektorem.

6. klient, dostawca, szef, właściciel, dyrektor po francusku

un client / une cliente – klient / klientka

un client de l’hôtel

un fournisseur / une fournisseuse – dostawca

un patron / une patronne = un PDG = un chef – potocznie: szef/szefowa, kierownik/kierowniczka,

les patrons – kierownictwo

un patron d’un restaurant – właściciel

un patron d’un café – właściciel

Il est patron ? Non, il est employé.

On jest właścicielem? Nie, on jest pracownikiem.

un chef d’entreprise – dyrektor przedsiębiorstwa

une entreprise – przedsiębiorstwo, firma

une entreprise de construction – firma budolwana

Les gens qui travaillent dans une etreprise, c’est le personnel.

Ludzie pracujący w firmie to pracownicy.

un entrepreneur / une entrepreneuse – przedsiębiorca

 • devenir entrepreneur – stać się przedsiębiorcą

Comment devenir entrepreneur ?

Jak zostać przedsiębiorca?

entreprenant, entreprenante – śmiały, przedsiębiorczy, dynamiczny

 • entreprendre – podejmować
 • entreprendre une action – podejmować działanie
 • entreprendre un travail – podejmować pracę

une société – społeczeństwo, spółka

Il travaille pour une société concurrente.

On pracuje dla firmy konkurencyjnej.

Madame Dupont, de la société XYZ

Pani Dupont z firmy XYZ.

Il est dans la société  depuis longtemps ? Non, il est nouveau.

On jest w firmie od dawna? Nie, jest nowy.

7. francuskie akronimy związane z biznesem

SA (société anonyme) – spółka akcyjna

SARL (société à responsabilité limitée) – francuski odpowiednik polskiej Sp. z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

RCS (registre du commerce et des sociétés) – Krajowy Rejestr Sądowy i rejestr przedsiębiorstw, odpowiednik polskiego KRS

CE (comité d’entreprise) – rada pracownicza, komitet zakładowy

TPE (petite entreprise, micro entreprise) –  poniżej 10 pracowników i obrót mniejszy niż 2 miliony euro

PME (petite et moyenne entreprise) – małe lub średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i o obrocie mniejszy niż 50 milionów euro rocznie / PME (petites et moyennes entreprises) – sektor małych i średnich przedsiębiorstw

ETI (entreprise de taille intermédiaire) – liczba pracowników nie może przekroczyć 5000, firma osiągnęła maksymalny obrót w wysokości 1,5 miliarda euro, a roczny bilans nie przekroczył 2 miliardów euro

GE (grande entreprise) – ponad 5000 pracowników

Więcej francuskich akronimów znajdziesz tutaj.

8. stażysta, staż, odbyć staż po francusku

un stagiaire / une stagaire – stażysta / stażystka, praktykant / praktykantka

C’est un stagaire.

To jest stażysta / praktykantka.

un stage – staż

un stage en entreprise – staż / praktykę w firmie

 • faire un stage en (dziedzina) – dosł. robić staż / praktykę

Pierre fait un stage en marketing.

Piotr robi staż w marketingu.

 • effectuer un stage – dosł. wykonać staż / praktykę, odbyć staż/ praktykę
 • effectuer un stage à l’étranger – odbyć staż / praktykę za granicą

J’ai eu l’occasion d’effectuer mon stage à l’étranger.

Miałem / Miałam okazję odbyć praktykę / staż za granicą.

 • effectuer un stage chez (nazwa firmy) – odbyć staż / praktykę w firmie…
 • effectuer un stage au sein de (nazwa fimy) – odbyć staż / praktykę w firmie…
 • effecture un stage au sein d’ une équipe projet – obyć staż w zespole projektowym

Ce rapport a pour but de donner un aperçu du stage que j’ai effectué au sein de Capgemini.

Ten raport ma na celu dać pogląd na staż/praktykę, którą odbyłem / odbyłam w firmie Capgemini.

Je souhaite effectuer un stage d’une durée approximative de deux mois.

Chciałbym / chciałabym odbyć staż trwający około dwa miesiące.

Je dois effectuer un stage en entreprise d’une durée de un à trois mois.

Muszę odbyć praktykę w firmie trwającą od 1 do 3 miesięcy.

 • commencer un stage en tant que (zawód) – rozpocząć staż jako…

J’ai commencé un stage d’été en tant que traductrice.

Zaczęłam letni staż w roli tłumaczki.

 • répondre à une offre de un stage – odpowiedzieć na ofertę stażu / praktyki, ubiegać się o staż / praktykę

9. decyzja, podejmować decyzję, pracownik, zatrudniać po francusku

une décision – decyzja

prendre une décision – podejmować decyzję

C’est le directeur qui va prendre la décision.

To dyrektor podejmie decyzję.

un employé / une employée – pracownik / pracowniczka, urzędnik / urzędniczka

employer – zatrudniać, stosować np. jakiś produkt, używać

s’employer à faire quelque chose – angażować się w robienie czegoś

embaucher – zatrudniać

engager – zatrudniać, angażować

s’engager à faire quelque chose – zobowiązywać się do zrobienia czegoś

s’engager dans la lutte contre quelque chose – angażować się w walkę przeciwko czemuś

10. praca, pracować, zabierać się do pracy po francusku

un boulot – praca (potocznie)

 • avoir beaucoup de boulot

J’ai eu beaucoup de travail ces derniers temps. 

Ostatnio (dosł. ostatnimi czasy) miałem dużo pracy.

 • aller au boulot

Je vais au boulot chaque matin.

Codzinnie rano (dosł. każdego ranka) idę do pracy.

un travail – praca

Tous les matins, je me sers un bon petit déjeuner et pars au travail.

Każdego ranka serwuję sobie dobre śniadanie i idę do pracy.

 • travailler – pracować

Tu peux travailler au bureau dans un espace partagé.

Możesz pracować w biurze coworkingowym.

un travail à temps partiel / un travail à temps complet – praca na pół etatu / praca na pełen etat

Je travail à temps partiel.

Pracuję na pół etatu.

 • travailler sur ordinateur – pracować na komputerze
 • travailler à son compte – pracować na własny rachunek

! W słowie compte nie czyta się ”p”: [kɔ̃t]. Tak samo jak w innych słowach o podobnej budowie: compter [kɔ̃te] = liczyć, un compte [kɔ̃te] = obliczanie, un compte-gouttes [kɔ̃tgut] = kroplomierz czy un compte rendu [kɔ̃tʀɑ̃dy] = sprawozdanie, notatka ze spotkania, MoM, MiM, recenzja.

Więcej na temat tego, czego nie czyta się w języku francuskim znajdziesz tutaj.

 • se mettre au travail / au boulot – zabrać się do pracy

Hier, je me suis mis au travail plein d’enthousiasme.

Wczoraj zabrałem się za pracę pełny entuzjazmu.

Je n’arrive pas à me mettre au travail !

Nie udaje mi się zabrać do pracy !

Il faut se mettre au boulot sans tarder. 

Trzeba niezwłocznie zabrać się do pracy.

11. zajmować się, poświęcać się po francusku

 • s’occuper de quelqu’un / s’occuper de quelque chose – zajmować się kimś / zajmować się czymś

Elle s’occupe de politique.

Ona zajmuje się polityką.

Il est au service financier, donc il s’occupe des finances. 

On jest w dziale finansowym, więc zajmuje się finansami.

 • se consacrer à quelq’un / se consacrer à quelque chose – poświęcać się komuś / poświęcać się czemuś

Il se consacre à son travail jusqu’à 17 heures.

On poświęca się swojej pracy aż do godziny 17-tej.

12. ciężko pracować, być zawalonym robotą, być zajętym, mieć pracowity (ty)dzień po francusku

 • se tuer au travail – ciężko pracować (dosł. zamordować się w pracy)

Mon travail me tue ! 

Moja praca mnie zabija!

 • être débordé(e) de travail – być przeciążonym pracą

Chaque jour, j’ai beaucoup de travail à faire, je suis débordée.

Każdego dnia mam dużo pracy do wykonania, jestem zawalona (robotą).

 • être occupé à quelque chose – być czymś zajętym

J’ai beaucoup de travail, je suis très occupée.

Mam dużo pracy, jestem bardzo zajęta.

Monsieur Dubois est occupé donc je ne peux pas lui parler maintenant.

Pan Dubois jest zajęty i nie więc nie mogę teraz z nim rozmawiać.

chargé / chargée – pracowity, dosł. przeładowany / przeładowana, zajęty / zajęta, przepełniony / przepełniona

 • avoir une journée / une semaine très chargée – mieć bardzo pracowity dzień / tydzień

J’aurai demain une journée très chargée.

Jutro będę mieć bardzo pracowity dzień.

J’ai eu une semaine très chargée. 

Miałam / miałem bardzo pracowity tydzień.

13. być odpowiedzialnym po francusku

 • avoir la charge de quelque chose – być odpowiedzialnym za coś

Il a la charge de tout dans la maison.

Jest odpowiedzialny za wszystko w domu.

 • être chargé(e) de quelqu’un / quelque chose – obarczony(-a) kimś / czymś, odpowiedzialny(-a) za kogoś / coś

Cette question fera l’objet d’un rapport spécifique que je suis chargée de rédiger. 

To pytanie będzie przedmiotem specjalnego raportu, za którego zredagowanie odpowiadam. (dosł. (…) jestem zobowiązana zredagować.)

Notre entreprise est chargée de la réalisation de ce projet.

Nasza firma jest odpowiedzialna za realizację tego projektu.

 • se charger de quelqu’un / quelque chose – brać kogoś / coś na siebie

Je me suis chargé de deux projets.

Prowadzę dwa projekty. (dosł. Wziąłem na siebie dwa projekty.)

 • se charger de faire quelque chose – zobowiązać się coś zrobić
 • être chargé de faire quelque chose  – być zobowiązanym do czegoś

Je suis chargée de développer de nouveaux services.

Jestem odpowiedzialna za rozwój nowych usług.

prendre quelque chose en charge – brać coś na siebie

Je prendrai en charge l’entreprise après la retraite de mon père.

Przejmę firmę po odejściu mojego ojca na emeryturę.

responsable – odpowiedzalny

 • être responsable de quelqu’un / quelque chose – być odpowiedzialnym za kogoś / coś

Jean est responsable de plusieurs employés.

Jean jest odpowiedzialny za kilku pracowników.

Marie est comptable, donc elle est responsable des comptes de l’entreprise. 

Marie jest księgową, więc jest odpowiedzialna za konta firmowe.

 • avoir la responsabilité de – być odpowiedzialnym za

C’est Pierre qui a la responsabilité de ce projet.

Pierre jest odpowiedzialny za ten projekt.

 • avoir pour mission de faire quelque chose – mieć za zadanie (dosł. misję) zrobienie czegoś

J’ai eu pour mission d’étudier les liens entre culture et développement.

Moją zadaniem (dosł. misją) było zbadanie powiązań między kulturą a rozwojem.

14. być kompetentnym, być dyspozycyjnym po francusku

une personne compétente – osoba kompetentna

 • être compétent(e) en quelque chose – być kompetentnym w czymś

Elle est extrêmement compétente en économie.

Jest niezwykle kompetentna w dziedzinie ekonomii.

Elle est compétente en matière de gestion financière.

Ma kompetencje w zakresie zarządzania finansami.

disponible – dostępny, wolny, dyspozycyjny; potocznie: dispo

 • être disponible – być dyspozycyjnym

Je suis disponible dès le mois d’avril.

Jestem dostępny / dostępna od kwietnia.

 • être libre – być wolnym

Je suis libre le jeudi mais je dois travailler le samedi.

Jestem wolny we czwartki ale muszę pracować w soboty.

15. urlop, wziąć dzień wolny od pracy, strajkowanie po francusku

un congé – urlop, dzień wolny

les jours de congé – dni wolne

les congés payés – urlop płatny

Peut-on travailler pendant ses congés payés ?

Czy można pracować podczas płatnego urlopu?

un congé de maternité / paternité – urlop macierzyński / tacierzyński

un congé parental – urlop wychowawczy

 • être en congé de maladie – być na zwolnieniu lekarskim, dosł. na urlopie chorobowym
 • prendre un congé – wziąć jeden dzień
 • prendre des congés – wziąć wolne

Ma soeur souhaite prendre un congé de maternité.

Moja siostra chce wziąć urlop macierzyński.

un repos – odpoczynek

 • prendre un peu de repos – wypocząć trochę
 • prendre un jour de repos – wziąć dzień urlopu

J’ai le droit de prendre un jour de repos.

Mam prawo wziąć dzień wolny.

une grève – strajk

une grève de la faim – strajk głodowy

 • être en grève – strajkować
 • faire grève – strajkować

On fait grève.

Strajkujemy.

 • se mettre en grève – przystępować do strajku

Un arrêt de travail pour protester, c’est une grève.

Wstrzymanie pracy, żeby protestować, to jest strajk.

 

ANKIETA ”FRANCUSKI” + NIESPODZIANKA

 

I tym oto sposobem dotarłeś do końca zestawienia podstawowych zwrotów i słów w języku francuskim biznesowym. Jak łatwo się domyślić słownictwo biznesowe w języku francuskim to bardzo obszerny temat. Nie sposób go omówić w jednym artykule. Dlatego też jeśli szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy, innych materiałów do nauki, to koniecznie napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała jaką wiedzą, materiałami powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania – przyłącz się do zabawy!)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *