JAK UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE BIZNESOWE PO FRANCUSKU?

spotkanie biznesowe po francusku

 

Jak umówić się na spotkanie biznesowe (prendre rendez-vous) po francusku?

Jak (telefonicznie) przesunąć czy też zupełnie anulować termin wcześniej umówionego spotkania i zostawić wiadomość?

Przydatne zwroty również do wykorzystania podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzanej w języku francuskim i… bonusowy materiał do pobrania 🙂

 

ACH TE RENDEZ-VOUS

 

Wbrew pozorom umawianie się na spotkania, a zwłaszcza biznesowe, do prostych zadań nie należy. Wiecznie bowiem albo zaproponowana godzina spotkania, którejś ze stron nie pasuje, więc trzeba negocjować termin i godzinę, albo coś się dzieję i w związku z tym spotkanie trzeba przesunąć na inny termin, albo co gorsza nawet i odwołać.

Co więcej jeśli na spotkanie umawiamy się przez telefon to niestety poprzeczka idzie w górę, gdyż cała konwersacja oparta jest na tym, co uda nam się usłyszeć. A wiadomo czasem coś przerywa, ktoś coś tam mamrota pod nosem,  a jeszcze innym razem tak szybko się wypowiada, że zwyczajnie nie nadążamy.

A jak jeszcze do tego wszystkiego dojdzie potrzeba dogadania się w języku obcym to ehh… lepiej nie pisać.

Tak więc, by zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu i nerwów podczas umawiania się na spotkania w języku francuskim, zerknij najpierw na podstawowe zwroty z francuskim ”rendez-vous”, a następnie uważnie przeczytaj zestawione poniżej najbardziej typowe zdań w języku francuskim, które padają podczas ustalania terminów spotkań, przede wszystkim biznesowych.

 

RENDEZ-VOUS BEZ TAJEMNIC

 

Po pierwsze zapamiętaj, że francuskie słowo (m) rendez-vous [ʀɑ̃devu] oznacza:

 • spotkanie biznesowe (une rencontre officielle),
 • spotkanie towarzyskie (une rencontre avec un ami), w tym i randkę (une rencontre entre amoureux)

ale również i…

 •  miejsce spotkania (un lieu de rencontre).

Po drugie rzeczownik rendez-vous można spotkać w następujących konstrukcjach:

 • avoir rendez-vous – mieć spotkanie / mieć randkę,
 • donner rendez-vous à qn – umawiać się z kimś na spotkanie / umawiać się z kimś na randkę,
 • prendre rendez-vous avec qn – umawiać się z kimś na spotkanie,
 • fixer (un) rendez-vous – ustalić termin spotkania,

a zwrotem najpopularniejszym z podanych powyżej jest ”prendre rendez-vous”.

Można to zresztą bardzo łatwo sprawdzić np. zerkając na wyniki wyszukiwania w Google:

La prise de rendez-vous s’effectue uniquement auprès de TLKContact.

Comment réussir ses prises de rendez-vous téléphoniques ?

Comment prendre rendez-vous avec votre Urssaf / la Caf de l’Isère ?

Prenez rendez-vous pour être reçu par un conseiller.

I na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę, na to, że:

 • przed rendez-vous może, ale nie musi pojawić się rodzajnik;
 • myślnik (-) pomiędzy rendezvous jest obowiązkowy – więc o nim nie zapominaj!;
 • w liczbie mnogiej forma tego rzeczownika nie zmienia się – zresztą to nawet i logiczne, bo skoro jest już ”s” na końcu to po co dodawać kolejne?!;
 • Francuzi nie tylko uwielbiają się całować, ale również skracać słowa, stąd też francuskie ”rendez-vous” możesz spotkać w wersji R/V, RDV, RDVU, a czasem i nawet ren czy rend, jak np. w zdaniu: Comment et quand prendre un RDV ?

 

PRENDRE RENDEZ-VOUS – PRZYDATNE ZWROTY W JĘZYKU FRANCUSKIM BIZNESOWYM

 

Teraz czas przejść do meritum, a więc do zapoznania się z typowymi zwrotami w języku francuskim, które mogą się przydać na różnym etapie rozmowy mającej na cel ustalenie terminu spotkania:

1. przywitanie się – zdania typowe dla rozmowy telefonicznej, tête-à-tête wystarczy po prostu Bonjour

(dowolna nazwa firmy), bonjour.

Bonjour, Ici Elodie Dubois.

Allô ! Bonjour (Madame / Monsieur).

Bonjour. Ici monsieur (madame) Cadic. Je suis un(e) client(e).

Bonjour, c’est Dominique Chanel à l’appareil. – Tu Dominique Chanel.

2. poinformowanie z kim chce się umówić na spotkanie / (po)rozmawiać 

Je voudrais prendre rendez-vous avec Mme Dupont. De la part de Marie Combe. – Chciałbym / Chciałabym umówić się na spotkanie z Panią Dupont. Mówi Marie Combe.

Pourrais-je parler à Mme Renault, s’il vous plaît ?

Je voudrais parler à Thomas Noir, s’il vous plaît.

Est-ce que je peux parler à Pierre Bois, s’il vous plaît ?

3. poinformowanie w jakiej sprawie się dzwoni – C’est à quel sujet?

J’appelle au sujet du projet ”….”.  – Dzwonię w sprawie projektu ”…”.

Je vous appelle au sujet de mon rendez-vous du jeudi 11 janvier avec Mme Dupont. – Dzwonię w sprawie mojego spotkania przewidzianego na 11 stycznia z Panią Dupont.

J’ai un problème de rendez-vous pour la semaine prochaine. – Mam problem z przyszłotygodniowym spotkaniem.

J’ai un empêchement. En fait, je serai en déplacement toute la semaine… – Mam kłopot [trudność]. Chodzi o to, że cały tydzień będę na wyjeździe służbowym…

Je suis Marie Rousseau. Je souhaiterais avancer le rendez-vous d’une heure. – Chciał(a)bym przesunąć spotkanie o godzinę wcześniej.

Je vous appelle au sujet de la réunion de cet après-midi… pour dire que Mme Fabre ne pourra pas assister à la réunion. Elle est malade depuis trois jours. Elle va se faire représenter par son assistante. – Dzwonię w sprawie popołudniowego spotkania (zebrania)… żeby powiedzieć, że Pani Fabre nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu (zebraniu). Ona jest chora od 3 dni. Będzie reprezentowana przez swoją asystentkę.

4. informacja zwrotna od osoby, do której się zadzwoniło

Le projet ”…” ?… euh… Ah oui !  – Projekt ”…”?…hmm… A no tak!

Je vous écoute, madame Dubois. – Słucham Panią, Pani Dubois.

Oui. Naturellement. Vous êtes Monsieur… / Madame… ? – Oczywiście. Pana / Pani godność?

Mme Dupont est absente pour la journée. – Pani Dupont jest nieobecna cały [dzisiejszy] dzień.

Je regrette, mais Mme Dupont est occupeé toute la matinée. – Przykro mi, ale Pani Dupont jest zajęta cały ranek.

Je regrette, mais M. Noir est absent pour le moment. – Przykro mi, ale na razie nie ma Pana Noir.

Monsieur Legrand est en voyage d’affaires / en déplacement (professionnel). – Pan Legard jest w podróży służbowej / na wyjeździe służbowym.

J’ai bien peur que non. Madame Dupont sera en réunion toute la matinée. – Obawiam się, że nie. Pani Dupont będzie na spotkaniu cały ranek.

Qui est à l’appareil ? – Kto mówi?

5. ustalenie szczegółów

Quel jour vous conviendrait (le mieux) ? – Jaki dzień (najbardziej) odpowiadałby Panu(i)?

Quelle heure vous conviendrait (le mieux) ? – Jaka godzina (najbardziej) by Panu(i) odpowiadała?

De quel jour s’agit-il? –  O jakim dniu mowa? / O jaki dzień chodzi? [gdy chce się odwołać albo przesunąć spotkanie]

Si je comprends bien, M. Chat, vous souhaitez annuler votre rendez-vous. Oui? – Rozumiem, że chce Pan, Panie Chat, odwołać spotkanie. Tak?

Voulez-vous prendre un autre rendez-vous tout de suite? – Chce Pan(i) od razu umówić się na inne spotkanie?

– wstępna propozycja terminu spotkania

Mercredi prochain, ça m’arrangerait. Plutôt le matin*, si possible, en fin de matinée.  – Przyszła środa pasowałaby mi. Raczej rano, jeśli możliwe, późnym rankiem.

* demain – jutro / mardi matin – we wtorek rano / lundi soir – w poniedziałek wieczorem / le soir – wieczorem

Est-il possible de le/la* voir plutôt le matin? – Czy jest możliwe żebym się z nim / nią spotkała (raczej) rano?

* w zależności czy chce się spotkać z mężczyzną czy kobietą

– podanie wcześniej ustalonego terminu spotkanie, który chce się odwołać albo przesunąć

Lundi prochain, j’ai un rendez-vous avec Mme Renault.

– weryfikacja dostępności

Attendez, je vérifie (son agenda)…

Attendez… Je consulte son agenda.

– weryfikacja / potwierdzenie informacji dotyczących wcześniej ustalonego terminu spotkania

Le mercredi 5, n’est-ce pas ? / Le lundi 22 avril ?

Oui, c’est ça. 

Vous avez rendez-vous à 16 heures, n’est-ce pas?

Vous devez vous voir à 15 heures, n’est-ce pas? – Powinniście się spotkać o 15 godzinie, prawda?

C’est exact.

À 15 heures, alors. 

C’est ça, 14 heures, est-ce que c’est possible? Ça m’arrangerait beaucoup. – Dokładnie tak, (na) 14 godzinę, jeśli to możliwe? Bardzo by mnie urządzało (odpowiadało).

– propozycja (nowego) terminu spotkania

Que diriez-vous du mercredi après-midi ? – Co powiedziałby Pan(i) na środę popołudniu?

Je peux vous proposer 15h45*. 

* 10 heures du matin – godzina 10 rano / 6 heures du soir – szósta wieczór / szósta godzina wieczorem

Alors, pouvons-nous fixer le rendez-vous pour lundi prochain à 13 h 45 ?

Ah… Dans ce cas, pouvons-nous prévoir le rendez-vous pour jeudi matin ? – A… W takim razie możemy ustalić spotkanie na czwartek rano?

– negocjowanie godziny

Un peu plus tôt / tard , c’est possible ?

Serait-il possible d’avancer l’heure ? – Byłoby możliwe przesunąć (spotkanie) na wcześniejszą godzinę?

– ostateczna propozycja godziny spotkania

Est-ce que 15 heures vous irait ? – 15 godzina pasowałaby Panu(i) ? 

Rendez-vous demain, ça vous va ? – Spotkanie jutro, dobrze ?

Oui Monsieur / Madame. Est-ce que 9 h 3o ça vous convient ? – Tak proszę Pana / Pani. Czy godzina 9:30 Panu / Pani odpowiada?

– potwierdzenie, że zaproponowany ostatecznie termin jest dogodny dla obu stron

(Oui.) C’est parfait ! Merci.

Formidable, je vous remercie. – Wspaniale, dziękuję Panu(i).

Bien entendu. / C’est entendu. – Oczywiście.

Pas de problème, Madame.

Je vous en prie. – Proszę bardzo. (Il n’y a pas de quoi).

– poinformowanie, że się ponownie zadzwoni / oddzwoni

Malheureusement, je n’ai pas mon agenda sur moi. Je rappellerai la semaine prochaine. – Niestety nie mam przy sobie terminarza. Zadzwonię ponownie (oddzwonię) w przyszłym tygodniu.

– zapytanie czy ktoś chce zostawić wiadomość

Voulez-vous laisser un message? – Chce Pan(i) zostawić wiadomość?

– potwierdzenie chęci zostawienia wiadomości / przykładowa jej treść

Oui, s’il vous plaît. – Tak, poproszę.

Pouvez-vous lui dire que je ne peux pas venir à notre rendez-vous de ce soir.

Dites-lui / dites-elle que c’est de la part de Thomas.

6. prośba o przypomnienie danych kontaktowych

Pouvez-vous me rappeler votre nom? – Czy może mi Pan(i) przypomnieć swoje nazwisko?

Combe, Marie Combe.

Comment ça s’écrit ? 

Mon prénom s’épelle M-A-R-I-E et mon nom s’épelle C-O-M-B-E.

Excusez-moi, vous êtes Monsieur Chat, (n’est-ce pas) ? – Proszę wybaczyć, Pan(i) jest Pan Chat, (czyż nie)?

Entendu, vous êtes… ?

7. potwierdzenie, że spotkanie zostało umówione / że wiadomość zostanie przekazana

Très bien, c’est noté, madame Combe. 

Pas de problème, madame Dubois, c’est noté.

Pas de problème, Thomas,  je transmettrai.

8. pożegnanie się

Merci beaucoup. Au revoir.

Au revoir, monsieur / madame.

À jeudi. Passez une bonne journée.

 

BONUS – MATERIAŁ DO POBRANIA

 

I tym oto sposobem dotarliśmy do końca mojego zestawienia. A ponieważ wiem, że sama teoria nie wystarczy, by opanować to zagadnienie, więc przygotowałam dodatkowe zestawienie z linkami do ćwiczeń, które pomogą Ci w nauce francuskich zwrotów przydatnych w umawianiu się na spotkania, nie tylko biznesowe.

Tak więc pour aller plus loin, kliknij tutaj, by otrzymać dodatkowe materiały do nauki języka francuskiego.

 

ANKIETA ”FRANCUSKI” + NIESPODZIANKA

 

A jeśli nadal szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy, innych materiałów do nauki języka francuskiego, to koniecznie napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała jaką wiedzą, materiałami do nauki, powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Przydatna wiedza językowa? Podziel się wpisem ze znajomymi!

Bądź na bieżąco!
Obserwuj bloga FRANG na Facebooku, Twitterze lub Google+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *