CXO, BPO, EA, PO, TL – CO ZNACZĄ TE I INNE KORPORACYJNE AKRONIMY?

korporacyjne akronimy i ich znaczenie

 

Zestawienie najpopularniejszych korporacyjnych akronimów.

Angielskich, korporacyjnych skrótowców (nie skrótów 😉 ), które możesz usłyszeć wplątane w wypowiedzi osób, które na co dzień pracują w środowisku międzynarodowym.

Zamiast nadstawiać ucha albo wytrzeszczać oczy i zastanawiać się, o co chodzi, jak gdzieś zobaczysz albo usłyszysz CxO, CEO, CFO, CAO, COO, PA, VA, EA itd., po prostu zerknij na poniższe zestawienie najczęściej spotykanych angielskich, korporacyjnych akronimów, i zapamiętaj te, które najbardziej mogą Ci się przydać.

 

KULTURA KORPORACYJNA

 

Praca w korporacji (a corporation) jest specyficzna stąd też nie każdy się do niej nadaje. Jednym z elementów, którym się wyróżnia jest korpomowa, czyli żargon, którym posługują się pracownicy korporacji. Jednych on bawi, innych drażni, a jeszcze innym po prostu ułatwia wykonywanie codziennej pracy. Choć w ofertach pracy do korporacji, nie ma wymogu znajomości korpożargonu, to dość często można w nich spotkać takie oto zdania:

 • ”(…) Requirements: (…) preferably previous experience in a multinational company in a multicultural environment delivering services to European (…).”
 • ”(…) It would be advantageous in this position for you to demonstrate the following capabilities and distinctions: Previous experience in Business Centre (…).”
 • ”(…) Qualifications: (…) Additional previous experience in a financial or corporate environment (banking, audit, VC fund monitoring and management, etc.) would be an advantage; (…)”
 • ”(…) Skills and knowledge required: (…) multicultural/international corporate environment: previous experience will be a plus (…).”
 • ”(…) To be a successful candidate you must present previous experience in Customer Service position (experience in corporate environment is nice to have) and speak English very well (C1 level). Knowledge of French language will also prove to be useful. (…)”

Świadczy to o tym, że znajomość kultury korporacyjnej (corporate culture, organizational culture) jest bardzo ważna. A zatem dobrze jest znać panujące w ”korpoświecie” zwyczaje i obyczaje (zasady etyczne i moralne). A także opanować jakże charakterystyczny dla  ”korpoludków” sposób komunikacji.

Kilka przykładów korpomowy znajdziesz tutaj, natomiast teraz nadszedł czas byś przyswoił sobie jeszcze kilka bardzo przydatnych korporacyjnych akronimów.

No to do dzieła!

 

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH KORPORACYJNYCH AKRONIMÓW

 

1. Angielskie akronimy związane z najwyższą kadrę zarządzającą w korporacjach

CXO / CxO (Chief x Officer) – ogólne określenie wysokich rangą dyrektorów korporacyjnych (top executive), czyli dyrektorów na tzw. poziomie C (C-level / C-suite), których nazwy stanowisk zaczynają się zwykle od słowa ”Chief”, a kończą na słowie ”Officer”.

CxOs są zwykle uważani za najpotężniejszych i najbardziej wpływowych członków organizacji (tzw. top management – ścisłe kierownictwo). To oni ustalają strategię firmy i zapewniają, że codzienne działania przedsiębiorstwa prowadzą do realizacji strategicznych celów firmy, a co za tym idzie zapewniają trwały wzrost organizacji, zyski dla akcjonariuszy i rozwój dla pracowników.

Uwaga!

Do najczęściej spotykanych CxO należą m.in.:

CEO (Chief Executive Officer) (AmE) = CE (Chief Executive) / Managing Director (BrE) / – prezes, dyrektor naczelny, generalny, dosł. wykonawczy ; najwyższe stanowisko w firmie)

The CEO of a company does not need to be the founder but usually is.

Polski odpowiednik CEO to prezes (zarządu), czyli osoba posiadająca władzę wykonawczą w przedsiębiorstwie, a więc podejmująca ostateczne decyzje. CEO nie ma przełożonego. Za swoje decyzje i działania odpowiada przed zarządem i akcjonariuszami.

CFO (Chief Financial Officer) (AmE) / Finance Director (BrE) – dyrektor finansowy odpowiedzialny za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

CTO (Chief Technology Officer / Chief Technical Officer) – dyrektor działu technologicznego lub technicznego; odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorstwa pod kątem technicznym i technologicznym

CIO (Chief Information Officer) – dyrektor działu IT (Information Technology) odpowiedzialny z stopień informatyzacji przedsiębiorstwa

COO (Chief Operating Officer) (AmE)  – dyrektor operacyjny, odpowiada za bieżącą działalność przedsiębiorstwa, zarządza i koordynuje firmą w celu zmaksymalizowania zysków

CSO (Chief Security Officer) – dyrektor bezpieczeństwa; odpowiadalny za szeroko rozumiane bezpieczeństwo firmy

CMO (Chief Marketing Officer) – dyrektor marketingu; odpowiedzialny za szeroko nierozumiane działania marketingowe przedsiębiorstwa

CAO może mieć kilka tłumaczeń, np.:

 • Chief Administrative Officer – dyrektor ds. administracji, nierzadko mieszanka dwóch stanowisk: kierownika biura (Office Manager) i osoby zajmującego się organizacją imprez (Event Manager)
 • Chief Automation Officer – dyrektor ds. automatyzacji
 • Chief Accounting Officer (AmE) / Chief Accountant (BrE) – główny księgowy (an accountant – księgowy)

2. Inne angielskie akronimy związane z wyższą kadrą zarządzającą

President (AmE) / Managing director (BrE) / Chairman (BrE) – prezes, przewodniczący

Next week, the chairman will take part in the board meeting. (spotkaniu zarządu)

VP (Vice President) (AmE) / Director for businesses (BrE) / Vice-president for governments (BrE) –  dyrektor, wiceprezes (podlega dyrektorowi operacyjnemu lub prezesowi) albo urzędnik

He’s vice president of sales and marketing.

Czasami zamiast słowa ”vice” można spotkać słowo ”deputy”, np. Deputy Prime Minister (wicepremier). Vice” oznacza ”pod najwyższym” rangą. Odnosi się do stanowisk, które są o jedną pozycję niżej od samej góry.  Stanowisko ”vice” może piastować tylko jedna osoba, np. vice-president, viceroy (wicekról). Natomiast ”deputy” to zastępca, czyli osoba, która została oddelegowana, wyznaczona do działania w imieniu innej osoby. Takich stanowisk może być więcej niż jedno, bowiem zastępcą jest ten, komu zostanie powierzona władza i obowiązki przez ”najwyższego” rangą.

EVP (Executive Vice President) – wicedyrektor sprawujący władzę wykonawczą, wiceprezes

EM (Engagement Manager) – menedżer projektu (dosł. zaangażowania), czyli osoba, która w korporacji czuwa nad całościową realizacją projektu i której zadaniem w trakcie projektu jest budowanie mocnych, trwałych i rentownych dla firmy relacji z klientem. Rola ta polega na wspieraniu klienta, bezpośrednim kontakcie z (pod)wykonawcami, zapewnieniu, by projekt został wykonany zgodnie z uzgodnionymi warunkami, pilnowaniu budżetu projektu i wprowadzaniu/renegocjowaniu ewentualnych zmian już w fazie jego egzekucji itd.

HOD (Head of Department) – kierownik działu, (headdyrektor/ka, szef/owa), np. Head of Business & Finance Transformation, the head of the Operations Department in a company

His mother is the head of an engineering company.

BOM (Board Member) – członek zarządu

BOD / BoD (Board of directors(AmE/ Board of Managers (BrE) / Board of Management – zarząd (dosł. rada dyrektorów); odpowiada za tworzenie polityki spółki i kierowanie nią

(Executive) Director (AmE) / Manager (BrE–  dyrektor / menadżer, kierownik ds. …

Mr. Black is the director of human resources. 

Peter Smith is a marketing manager. (kierownik działu marketingu)

BUM (Business Unit Manager) – dosłownie kierownik jednostki biznesowej; odpowiedzialny za konkretny segment firmy (tzw. business unit), a dokładniej za realizację celów, które przyczynią się do ogólnego sukcesu organizacji

3. Angielskie akronimy związane ze stanowiskami asystenckimi

PA (Personal Assistant) / PS (Personal Secretary) / PA (Personal Aide) – osobista asystentka, osobisty asystent; pomaga określonej osobie w wykonywaniu codziennych zadań służbowych lub osobistych

VA (Virtual Assistant) – asystent wirtualny / asystentka wirtualna; zazwyczaj wykonuje zadania zbliżone do PA z tą tylko różnicą, że praca jest wykonywana zdalnie, za pomocą Internetu z dala od siedziby firmy (home office, WFH). Dzięki temu VA może świadczyć pracę jednocześnie dla kilku klientów i pozwolić sobie na pewną elastyczność w pracy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które muszą albo po prostu chcą pracować z domu (np. matki, osoby z niepełnosprawnością, osoby, które mieszkają w miejscach odległych od metropolii). Dla których codzienna podróż do/z pracy jak i nieruchomy czas pracy nie wchodzi w grę.

EA (Executive Assistant) – asystent / asystentka prezesa zarządu; zwykle zajmuje się większej wagi zadaniami niż PA, posiada ponad 10 lat doświadczenia na stanowisku asystenckim, raportuje do wysokich rangą dyrektorów korporacyjnych. EA często wykonuje wiele takich samych zadań, jak PA, ale często w zakresie jego/jej obowiązków jest nie tylko wspieranie wyższej kadry zarządzającej w zakresie np. rezerwowania i rozliczania podróży służbowych, przygotowywania wstępnych wersji raportów czy prezentacji, organizacji spotkań, wizyt itp., ale również i zarządzanie czynnościami administracyjnymi zespołu wspierającego czy pełnienie dodatkowo roli np. doradcy ds. zatrudnienia. EA podczas nieobecności swojego przełożonego zwykle przejmuje część uprawnień do podejmowania decyzji w jego imieniu.

4. Angielskie akronimy związane ze specjalistycznymi stanowiskami pracy w korporacjach

BP (Business Partner) – partner biznesowy

HR BP (Human Resources Business Partner) – osoba, która współpracuje z menedżerami poszczególnych jednostek biznesowych,  projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ludźmi tak, aby wspierały one realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Innymi słowy jest niezależnym partnerem wspierającym biznes (menadżerów liniowymi – bezpośrednich przełożonych, kadrę menadżerską) od strony spraw personalnych (wdrażanie strategii, projektowanie systemów i procesów HR-owych).

PM (Project Manager/ Project Management ) – zarządzanie projektami / kierownik projektu

PMO (Project Management Office(r) / Programme Management Office(r)) – biuro (pracownik biura) zarządzania projektami / programami; rola Project Management Officera jest zbliżona do roli PM

SM (Scrum Master) – jedna z trzech ról w Scrumie odpowiedzialna za sukces Scruma w organizacji

PO (Product Owner) – jedna z trzech ról w Scrumie odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu

TL (Team Leader) – kierownik zespołu

Chief Designer – główny projektant

KAM (Key Account Manager) – kierownik ds. (obsługi) kluczowych klientów

Sales Representative / Sales Specialist – przedstawiciel handlowy

CRM (Customer Relationship Manager) – kierownik ds. zarządzanie relacjami z klientem

SCM (Supply Chain Manager) – kierownik zarządzający łańcuchem dostaw

LA (Law Advisor) – radca prawny

Tax Specialist – specjalista ds. podatków

5. Angielskie akronimy związane z outsourcingiem i centrami usług

BPO (Business Process Outsourcing / Business Process Offshoring) – dosł. zlecenie wykonania usługi na zewnątrz, ”za morze”; przenoszenie procesów (np. księgowych, finansowych, informatycznych, telemarketingowych) do krajów gwarantujących lepsze warunki prowadzenia biznesu, zazwyczaj z powodu niższych podatków lub innych kosztów (np. braku kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, wynajmowania większej powierzchni biurowej, kupna wyposażenia czy sprzętu biurowego).

Some companies are cutting costs via outsourcing and offshoring nowadays.

SSC (Shared Services Center) – CUW (Centrum Usług Wspólnych), czyli wydzielone centra usług, których zadaniem jest centralizacja obsługi określonych procesów biznesowych. Korporacja posiadająca swoje oddziały w wielu państwach, zamiast tworzyć w każdym z nich dział obsługi klienta, tworzy jedno własne centrum obsługi klienta np. w Polsce, które obsługuje wszystkie oddziały spółki. Dzięki temu koncern międzynarodowy ma pełną kontrolę nad swoimi procesami, a koszty działalności maleją, bowiem CUW są lokalizowane w miejscach, gdzie koszty, np. zatrudnienia pracowników czy najmu powierzchni biurowej są niższe.

FSSC (Financial Shared Service Center) – centrum finansowych usług wspólnych

FAO (Finance and Accounting Outsourcing) – dosł. zlecenie na zewnątrz procesów finansowo-księgowych

ITO (Information Technology Outsourcing) – dosł. zlecenie na zewnątrz procesów informatycznych, np. help desku czyli obsługa infolinii, prac programistycznych i/lub konfiguracyjnych, tworzenia oprogramowania, prowadzenia badań naukowych i technicznych (R&D)

CR&D (Centre for Research and Development) – centra usług badawczo-rozwojowych prowadzące działalność o charakterze naukowym i/lub technicznym, wykonywana przez zespół (zewnętrzny jeśli mowa o usłudze ITO)

6. Angielskie akronimy związane z usługami finansowo-księgowymi

FS (Financial Services) – usługi finansowe

AP (Accounts Payable) accountant  – księgowy obsługujący zobowiązania

AR (Account Receivables) accountant – księgowy obsługujący należności

GL (General Ledgeraccountant – księgowy obsługujący transakcje w księdze głównej

P2P PtP (Procure-to-Payaccountant – księgowy obsługujący procesy zakupowe i związane z tym aspekty podatkowe

R2R / RtR (Record-to-Report) accountant – księgowy obsługujący szeroki zakres procesów księgowych i sprawozdawczych

O2C / OtC (Order to Cash) accountant – księgowy obsługujący proces od złożenia zamówienia przez klienta po płatność za produkt czy usługę

C2C (Credit-to-Cash) accountant – księgowy obsługujący procesy kredytowe i związane z tym aspekty oceny ryzyka

FY (Fiscal-year) – dosł. rok fiskalny; rok podatkowy, rok finansowy, rok obrotowy, rok obrachunkowy, rok rozrachunkowy

7. Angielskie akronimy związane z przetargami i usługami zakupowymi 

PO (Purchase Order) – zamówienie

P&CM (Procurement and Con/ tract Management) – zarządzanie zamówieniami i umowami

RFx (Request for…) – ogólne określenie dokumentów, które są tworzone w procesie przetargowym (tendering / bidding process):

 • RFB (Request for Bid) = ITB (Invitation to Bid)  – ustne lub pisemne zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu, złożenia wstępnej (niewiążącej, jeszcze do renegocjacji) oferty na materiały lub usługi
 • RFT (Request for Tender) = ITT (Invitation to Tender) –  zaproszenie do składania ofert na szczegółowo określoną usługę lub produkt, RFT stosowane jest np. przy dużych projektach budowlanych, gdyż zawiera szczegółowe specyfikacje dotyczące wykonania prac, a także szczegółowe wymagania, które muszą spełnić oferenci
 • RFI (Request for Information) – dosł. zapytanie o informację/e, prośba o informacje od potencjalnych dostawców / wykonawców (a supplier / a contractor), wniosek o udzielenie informacji; zwykle pierwszy krok w procesie zakupowym poprzedzający RFP lub RFQ, który umożliwia pozyskanie odpowiednich informacji bez zobowiązania do zakupu
 • RFP (Request for Proposal) – dosł. prośba o przedstawienie propozycji, zapytanie ofertowe; pozwala na pozyskanie od różnych dostawców / wykonawców większej ilości opcji do wyboru, ostatecznie ma umożliwić wstępną ocenę zaproponowanych rozwiązań i wybór kilku dostawców / wykonawców (tzw. short list – krótka lista, lista finalistów), którzy powinni zostać zaproszeni do składania ofert przetargowych (tendering bids)
 • RFQ (Request for Quotation / a Quote– zapytanie o wycenę, ofertę cenową; zwykle jest to ostatni etap przed wyborem dostawcy / wykonawcy, kiedy już wiadomo czego dokładnie się chce (wybadane dzięki RFP) i nadchodzi czas, by sprawdzić, ile to będzie kosztować (zebrać od dostawców / wykonawców szczegółowe specyfikacje); ostatecznie ma pozwolić na uzyskanie od potencjalnych dostawców / wykonawców informacji o kosztach dostawy/wykonania danej usługi i umożliwić wybranie najlepszego oferenta

8. Inne angielskie akronimy związane ze światem biznesu, a więc i koporacji

B2B (Business to Business) – produkty i/lub usługi, które są wytwarzane przez jedną firmę a dostarczane do innych firm; sprzedaż jest skierowana do innych przedsiębiorstw

B2C (Business to Consumer) – produkty i/lub usługi, które powstały z myślą o klientach indywidualnych; sprzedaż jest skierowana na pojedynczych klientów

IT (Information Technology) – technologia informacyjna

AI (Artificial Intelligence) – sztuczna inteligencja

RPA (Robotic Process Automation) – dosł. zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych), w wielkim skrócie chodzi o zastąpienie pracownika wykonującego powtarzalne i żmudne zadania, robotem softwareowym, czyli odpowiednim oprogramowaniem, które za człowieka tę nudną i wieloseryjną pracę wykona

PR (Public Relations) – dosł. relacje publiczne; dbałość o dobry wizerunek firmy, akceptację i życzliwość wobec działań danej organizacji i/lub osoby

CSR (Corporate Social Responsibility) – dosł. społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo

HR (Human Resources) – zasoby ludzkie

HRM (Human Resource Management) – zarządzanie zasobami ludzkimi

L&D (Learning & Development) – uczenie się i rozwój

WFH (Working from Home / Work From Home) – pot. pracuję z domu, praca z domu

I WFH 5 days a week, saving 5 hrs of commuting a day.

HO (Home Office) – praca z domu

OT (Overtime) – nadgodziny

CE(S)T (Central European (Standard) Time) – strefa czasowa; czas środkowoeuropejski jest najszerzej stosowanym w krajach Unii Europejskiej.

GMT (Greenwich Mean Time) – strefa czasowa, czas uniwersalny; GMT jest czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozostałych stref. Polska jest w strefie CET. CET  jest 1 godzinę wcześniej przed czasem GMT. Stąd też gdy w Polsce jest 9:00 [GMT], to np. w Anglii jest 8:00 [GMT+1].

CMS (Content Management System) – system zarządzania treścią, umożliwiający m.in. pisanie, edycję i publikowanie treści wraz z załączonymi linkami czy grafiką, np. WordPress, Drupal.

H&S (Health and Safety) – BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)

GDPR (General Data Protection Regulation) – dosł. ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a więc rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych

DPO (Data Protection Officer) – dosł. inspektor ochrony danych

KPI (Key Performance Indicators) – dosł. kluczowe wskaźniki efektywności; bardzo konkretne cele liczbowe do osiągnięcia przez pracownika, np. klikalność linka, przychody danego działu firmy, ilość nowych pozyskanych przez firmę klientów czy wysokość sprzedaży, stosowane do pomiaru stopnia realizacji celów operacyjnych i strategicznych organizacji

OOO (Out of Office) – dosł. poza biurem; skrót często stosowany w automatycznych odpowiedziach czy korporacyjnej korespondencji e-mailowej

Przykładowe treści autorespondera po polsku i angielsku znajdziesz tutaj, a w języku francuskim tutaj.

ROI (Return on Investment) – dosł. zwrot z inwestycji; wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działań (procentowa wartość zysku w stosunku do włożonych środków) – im wyższe ROI, tym lepiej 🙂

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timescaled / Time-bound) – koncepcja formułowania celów, zgodnie z którą sformułowany cel powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Więcej na temat wyznaczania celów, w tym celów językowych, możesz przeczytać tutaj.

 

KORPORACYJNE AKRONIMY I KORPORACYJNA MOWA

 

Jak widzisz korpoświat jest bardzo intrygujący. Oprócz swojej korpokultury czy korpomowy ma też swoje korpoakronimy. Można je uważać za dziwactwa, postrzegać jako przerost formy nad treścią, ale faktem jest że są nieodłącznym elementem pracy, bycia i życia w korporacji.

 

ANKIETA ”PRACA/KARIERA” + NIESPODZIANKA

 

A jeśli masz do mnie pytania, szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy ze znalezieniem pracy w korporacji, to koniecznie mi o tym napisz w poniższej ankiecie, żebym wiedziała, jaką wiedzą powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 🙂

 

powered by Typeform

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku.

2 komentarze do “CXO, BPO, EA, PO, TL – CO ZNACZĄ TE I INNE KORPORACYJNE AKRONIMY?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *