RV, SVP, RSVP, PJ, RAS, CDI, AOC I INNE FRANCUSKIE AKRONIMY

Francuskie akronimy

 

Zestawienie najpopularniejszych francuskich akronimów.

Francuskich skrótowców, które możesz spotkać zarówno w oficjalnym zaproszeniu (niekoniecznie w języku francuskim), artykule prasowym czy też w wiadomości tekstowej.

Tak więc zamiast kolejny raz czytając prasę czy też oglądając telewizję zachodzić w głowę co też autor miał na myśli pisząc, np. RSVP, TGV, PJ czy AOC, po prostu zerknij na poniższe zestawienia najczęściej spotykanych francuskich akronimów i zapamiętaj te, z którymi najczęściej masz do czynienia.

 

FRANGOWA ZAGADKA JĘZYKOWA CO PIĄTEK NA FACEBOOKU

 

Jakiś czas temu na Facebooku opublikowałam, jak co piątek, frangową zagadkę językową, która polegała na rozszyfrowaniu trzech akronimów i wybraniu spośród nich takiego, który do pozostałych dwóch po prostu tematycznie nie pasował.

Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że zagadka wcale nie była taka prosta, jak mnie się wydawało i jej rozszyfrowanie trochę frankofilom zajęło.

A ponieważ była to już kolejna zagadka typu ”chassez l’intrus” i wcześniejsze bez większego problemu zostały rozwiązane, więc można domniemywać, że uczestnikom zabawy niestety tym razem zabrakło trochę wiedzy językowej ;(

Dlatego też, śpieszę z pomocą i poniżej zamieszczam zestawienie najpopularniejszych francuskich akronimów.

 

AKRONIM, SKRÓT CZY SKRÓTOWIEC?

 

Ale zanim przejdę do meritum sprawy muszę jeszcze wyjaśnić dwie kwestie:

1. Co jest skrótem, a co skrótowcem?

W języku polskim skrótowiec (często nazywany również akronimem) to wyraz pochodny, powstały ze skrócenia wielowyrazowej nazwy, np. nazwy jakiejś instytucji.

Dla przykładu w języku francuskim na co dzień stosuje się następujące akronimy:

SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer)

RATP (Régie autonome des transports Parisiens) 

Ponadto warto zapamiętać, że akronimów używa się zarówno w mowie, jak i piśmie, bowiem pisanie każdorazowo tak długich nazw byłoby niezmiernie kłopotliwe.

Skróty natomiast nie występują w języku mówionym, ponieważ nie są wyrazami, a tylko sposobem zapisu wyrazów lub ich połączeń.

A zatem skróty, w przeciwieństwie do akronimów, wymawia się są jako całe słowa lub ich połączenia.

Na przykład w języku francuskim występują następujące skróty:

ex. (czyt. exemple)

pop. (czyt. populaire)

ado (czyt. adolescent)

2. Jak poprawnie zapisywać skróty, a jak skrótowce (akronimy)?

W skrótowcach nie stawia się kropek, a w wielowyrazowych skrótach owszem.

Poza tym skrótowce pisze się zazwyczaj wielkimi literami, a skróty nie.

 

FRANCUSKIE SKRÓTOWCE (LES SIGLES ET ACRONYMES) – POPRAWNA PISOWNIA

 

Francuskie skrótowce (sigles), podobnie zresztą jak i w języku polskim, pisze się z dużych liter, bez kropek, spacji, myślników itp.

Ponadto, w ich zapisie nie stosuje się również akcentów.

Na przykład:

HEC (École des hautes études commerciales)

IBM (International business machines)

Natomiast warto zwrócić uwagę, na fakt, że w języku francuskim akronimy, czyli powszechnie stosowane skrótowce (acronymes =  sigle prononcé comme un mot ordinairepowinno się pisać małymi literami, ewentualnie z początkową dużą literą:

Sida / sida (syndrome immunodéficitaire acquis) – AIDS (ang. acquired immune deficiency syndrome)

Cedex (Courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle)

Niemniej jednak podjęcie decyzji czy dany skrótowiec jest powszechny czy nie dla obcokrajowca nie jest rzeczą prostą, więc zwyczajowo (tak jak to ma miejsce np. w internecie), najczęściej można spotkać akronimy napisane po prostu z dużych liter.

 

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH FRANCUSKICH AKRONIMÓW

 

1.  Francuskie akronimy spotykane na co dzień:

BCBG (bon chic, bon genre) – elegancki, dystyngowany, w dobrym stylu

BD (bande dessinée, czyt.  bédé) – komiks

RV (rendez-vous) – spotkanie

Akronim RV  znajdziesz we francuskojęzycznych słownikach.  Niemniej jednak na co dzień najchętniej stosowane są wersje RdV czy RDV.

RU (resto U, restaurant universitaire) – stołówka uniwersytecka

SVP (s’il vous plaît) – proszę

RSVP (répondez s’il vous plaît) – proszę odpowiedzieć (na zaproszenie)

TSVP (tournez s’il vous plaît) – proszę odwrócić (u dołu strony)

RAS (rien à signaler) – dosł. nic do zasygnalizowania, med. bez zmian, w sensie, że ”wszystko w porządku”

AR (accusé/avis de réception) – potwierdzenie odbioru

HS (hors service) – popsuty, nieczynny, niedziałający

WC (ang. water-closet) – bathroom, rest room (US), toilet, loo (UK), czyli toaleta

SDF (sans domicile fixe) – bezdomny

2. Francuskie akronimy związane z pracą:

CV (curriculum vitae) – CV, życiorys

PJ (pièces jointe) – załącznik

DRH (direction des ressources humaines) – dyrekcja ds. zasobów ludzkich

CDD (contrat à durée déterminée)  – umowa na czas określony

CDI (contrat à durée indéterminée) – umowa o pracę na czas nieokreślony

SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) – wynagrodzenie minimalne, najniższa pensja

RTT (réduction du temps de travail) – dosł. redukcja czasu pracy, zmniejszenie wymiaru czasu pracy (dzień wolny przyznawany pracownikowi w ramach rekompensaty za dłuższy czas pracy niż 35 godzin tygodniowo)

CIF (congé individuel de formation) – urlop szkoleniowy

3. Francuskie akronimy związane francuskimi instytucjami społecznymi:

ANPE (Agence nationale pour l’emploi) – Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia, czyli odpowiednik polskiego Biura Pośrednictwa Pracy, które zapewnia doradztwo i pomoc tym, którzy szukają pracy lub szkolenia

SS (sécurité sociale) – ubezpieczenie społeczne

URSAFF (Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations famiales) – odpowiednik polskiego ZUS, czyli francuski urząd pobierający składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia rodzinne

CAF (Caisse d’allocations familiales) – Kasa świadczeń rodzinnych, która wypłaca różnego rodzaju dodatki np. mieszkaniowy

HLM (habitation à loyer modéré) – mieszkanie socjalne

SAMU (Secours d’aide médicale d’urgence) – pogotowie ratunkowe

4. Francuskie akronimy związane z finansami, podatkami itp.:

C/C (compte courant) – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

CB (carte bleue, carte bancaire) – karta płatnicza, debetowa

GAB (guichet automatique de banque) – bankomat

BNP (Banque nationale de Paris) – największy francuski bank

RIB (relevé d’identité bancaire) –  pełny numer (dosł. wyciąg) konta bankowego, we Francji zawierający: adres banku, adres właściciela rachunku, numer konta, numer okienka, kod banku, klucz pełnego numeru konta

HT (hors taxe) – bez podatku, wolne od podatku

TTC (toutes taxes comprises) (dosł. wszystkie podatki wliczone) – cenna z podatkiem, czyli cena brutto (ale wynagrodzenie brutto to już un salaire brut)

TVA (taxe sur la valeur ajoutée) – VAT (ang. value-added tax), czyli podatek od wartości dodanej

PNB (produit national brut) – produkt krajowy brutto

CA (chiffre d’affaire) – wysokość obrotu

CGV (conditions générales de vente) – ogólne warunki sprzedaży

IS (impôt sur les sociétés) – podatek dochodowy od przedsiębiorstwa

SAV (service après-vente) – posprzedażowa obsługa klientów

5. Francuskie akronimy związane z biznesem, handlem itp.:

CA (conseil d’administration) – zarząd, rada nadzorcza

PV (procès-verbal) – protokół, sprawozdanie, notatka

CE (comité d’entreprise) – rada pracownicza, komitet zakładowy

COMEX (comité exécutif) / CEG  (comité exécutif du groupe) CODIR (comité de direction) – zarząd (ang. BODboard of directors) 

PDG (président-directeur général) – dosł. prezes-dyrektor generalny, naczelny dyrektor

TPE (petite entreprise, micro entreprise) –  poniżej 10 pracowników i obrót mniejszy niż 2 miliony euro

PME (petite et moyenne entreprise) – małe lub średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i o obrocie mniejszy niż 50 milionów euro rocznie / PME (petites et moyennes entreprises) – sektor małych i średnich przedsiębiorstw

ETI (entreprise de taille intermédiaire) – liczba pracowników nie może przekroczyć 5000, firma osiągnęła maksymalny obrót w wysokości 1,5 miliarda euro, a roczny bilans nie przekroczył 2 miliardów euro

GE (grande entreprise) – ponad 5000 pracowników

SA (société anonyme) – spółka akcyjna

SARL (société à responsabilité limitée) – francuski odpowiednik polskiej Sp. z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

RCS (registre du commerce et des sociétés) – Krajowy Rejestr Sądowy i rejestr przedsiębiorstw, odpowiednik polskiego KRS

KBIS (K-bis, Kbis) – dane o handlowcu, które można otrzymać w kancelarii sądowej

SIRET (système informatique pour le répertoire des etablissements) – numer identyfikacyjny spółki składający się z 14 cyfr, odpowiednik polskiego numeru REGON

6. Francuskie akronimy związane z francuskimi regulacjami prawnymi:

PACS (Pacte civil de solidarité) – obywatelska umowa solidarności, (dosł. cywilny pakt solidarności), umożliwiająca zawarcie związku partnerskiego, legalizująca (od 1999 roku) związki nieformalne pomiędzy dwojgiem ludzie bez względu na płeć

AOC (Appellation  d’Origine Contrôlée)  –  tzw. apelacja, czyli ściśle określony rejon produkcji wina (i innych francuskich alkoholi), a także produktów spożywczych, np. serów, w którym obowiązują restrykcyjnie ustalone zasady produkcji uprawy winorośli, hodowli zwierząt czy też technologii produkcji danych wyrobów

DOM (départements d’outre-mer) – departament zamorski (Francji)

TOM (territoires d’outre-mer) – terytorium zamorskie (Francji)

DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer) – departamenty i terytoria zamorskie (Francji)

AB (agriculture biologique) – rolnictwo ekologiczne

7. Francuskie akronimy związane z szeroko pojętą nauką:

ADN (acide désoxyribonucléique) – DNA (ang. deoxyribonucleic acid), czyli kwas de(z)oksyrybonukleinowy

OGM (organisme génétiquement modifié) – GMO (ang. genetically modified organism), czyli organizm genetycznie zmodyfikowany

FIV (fécondation in vitro) – zapłodnienie in vitro

OVNI (objet volant non identifié) – UFO (ang. unidentified flying object), czyli niezidentyfikowany obiekt latający

8. Francuskie akronimy związane z francuską pocztą:

B.P. (boîte postale)  – skrzynka pocztowa

CEDEX (courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle) – skrzynka pocztowa (część francuskiego adresu pocztowego, a dokładniej ”cedex” jest rozszerzeniem kodu pocztowego, np. nr ulicy, rue de …. , [ciągiem: kod pocztowy miasto Cedex numer]

9. Francuskie akronimy związane z transportem:

A.R. (aller-retour) – podróż w obie strony

RN (route nationale) – droga krajowa

VTT (vélo tout terrain) – rower górski

TGV (train à grande vitesse) –  pociąg szybkobieżny, (dosł. pociąg o dużej prędkości)

RATP (Régie autonome des transports parisiens) – dosł. autonomiczny zarząd transportu paryskiego, czyli francuskie przedsiębiorstwo transportu publicznego w Paryżu, które obsługuje linie metra, autobusowe czy tramwajowe

RER (Réseau express régional) – szybka kolej podmiejska w rejonie Paryża, której pociągi kursują pomiędzy Paryżem a przedmieściami

10. Francuskie akronimy związane z francuskimi instytucjami i firmami:

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) –  francuski państwowy przewoźnik kolejowy

EDF (Électricité de France) – francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się dostawami energii elektrycznej

GDF (Gaz de France) – francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się dostawami gazu

FNAC (Fédération nationale d’achats des cadres) – sklep z książkami, muzyką, filmami, elektroniką, coś jak nasz Empik

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) – francuski odpowiednik polskiego GUS (Głównego Urzędu Statystycznego)

11. Francuskie akronimy związane z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi:

U.E. (Union Européenne) – EU (ang. European Union) Unia Europejska

UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) – UNICEF (ang. United Nations children’s fund)

UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) – UNESCO (ang. United Nations educational, scientific ans cultural organization)

ONG (Organisation Non Gouvernementale) – organizacja pozarządowa

ONU (Organisation des Nations unies) – ONZ (ang. United Nations), czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych

12. Francuskie akronimy związane z edukacją:

COD (complément objet direct) – dopełnienie bliższe (le, la, les…)

COI (complément objet indirect) – dopełnienie dalsze (lui, leur…)

QCM (questionnaire à choix multiple) – dosł. kwestionariusz (z pytaniami) wielokrotnego wyboru, test wyboru

QI (quotient intellectuel) – IQ (ang. intelligence quotient), czyli iloraz inteligencji

API (alphabet phonétique international) – międzynarodowy alfabet fonetyczny

EPS (éducation physique et sportive) – wychowanie fizyczne (wf, WF)

FLE (français langue étrangère) – francuski jako język obcy

DELF (Diplôme d’études en langue française) – egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego (aby studiować na francuskim uniwersytecie, albo w jednej z tzw. Grandes Ecoles, to trzeba zdać egzamin min. DELF B2)

DALF (Diplôme approfondi de langue française) – egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym (C1, C2)

DILF (Diplôme initial de langue française) – egzamin potwierdzający podstawową znajomość języka francuskiego (A1)

BGF (Bourse du Gouvernement Français) stypendium rządu francuskiego

EP  (École Polytechnique) – akronim określający najlepsze Politechniki w Paryżu

Niemniej jednak często dla określenia Politechniki, zamiast akronimu EP stosowany jest X.

Dlaczego akurat X? Bowiem niektórym z X kojarzy się logo tychże uczelni, a jeszcze innym z… matematyką, do której na politechnikach przykłada się dużą wagę.

ENA (École nationale d’administration) – Wyższa Szkoła Administracji Państwowej założona w 1945 roku w Paryżu przez Charles’a de Gaulle’a. Najsłynniejsza francuska uczelnia wyższa, w której kształcą się późniejsze elity polityczne Francji

NdT (note du traducteur) – przypis tłumacza

13. Francuskie akronimy zapożyczone z języka łacińskiego:

NB (nota bene) – tak na marginesie, à propos, nawiasem mówiąc, wyraz wtrącony w tekst zdania, poprzedzający jakąś dodatkową, ale istotną informację

PS (post-scriptum) – tak jak w języku polskim PS – dopisek do listu, artykułu itp., umieszczony na końcu, po podpisie autora

 

FRANGOWA ZAGADKA JĘZYKOWA – ZAPRASZAMY DO ZABAWY 

 

I tym oto sposobem dotarłeś do końca zestawienia najpopularniejszych francuskich akronimów.

Jeśli masz ochotę na więcej to zerknij tutaj.

A jeśli teraz w nagrodę masz chcesz się rozerwać to zachęcam do zaglądnięcia do frangowych quizów i testów językowych albo do wzięcia udziału w piątkowej frangowej zabawie językowej na facebooku!

Frangowa zagadka językowa

P.S. Dotychczas opublikowane zagadki znajdziesz na facebooku wpisując w wyszukiwarkę następujący hashtag: #frangowazagadkajezykowa

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na FacebookuTwitterze lub Google+.

Sty 29, 2018 | Zamieszczone przez w JĘZYK BIZNESOWY | 2 komentarze

Komentarze (2)

  1. Świetne zestawienie! Bardzo wyczerpujące. Sama chciałam przygotować taki wpis, ale od dzisiaj będę odsyłać do Ciebie 🙂
    Zaintrygował mnie skrót RV, bo we Francji na co dzień widzę raczej RDV.
    Jeśli zaś chodzi o terytoria zamorskie to teraz raczej używa się DROM-COM.
    Pozdrowienia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes
error: Content is protected !!
Więcej w JĘZYK BIZNESOWY
Project management - podstawy językowe
PROJECT MANAGEMENT – PODSTAWY JĘZYKOWE

  Podstawowe, angielskie słownictwo dotyczące zarządzania projektami. PM, PMO, PRINCE2, PMI, PMBoK, Agile, MiM, MoM, Gantt, RAID i LL -...

Zamknij